از چه طریق می توانیم از فشار باد مناسب تایر خودروی خود مطلع شویم؟

از چه طریق می توانیم از فشار باد مناسب تایر خودروی خود مطلع شویم؟

بیش تر افراد فشار حک شده بر روی سطح تایرها را ملاک قرار می دهند ولی در واقع جای اشتباهی را  انتخاب کرده اند. شماره های حک شده روی سطح تایر، ماکزیمم فشار قابل تحمل لاستیک فوق هستند و نبایست با فشار توصیه شده لاستیک وقتی روی خودرو سوار شده اند اشتباه گرفته شوند.

میزان فشار توصیه شده بیش تر اوقات پایین تر از بیشینه فشار قابل تحمل آن تایر است.

 

 

اگر در خودرویی روی هیچ کدام از درب ها برچسب فشار باد لاستیک خودرو موجود نبود، جعبه داشبورد، زیر کنسول مرکزی و دفترچه راهنما خودرو را بازدید کنید.

دفترچه راهنما خودرو خود را برای اطلاع از محل دقیق نصب برچسب تایر جستجو کنید.
برچسب فوق معمولاً روی یکی از درب ها، درب جعبه داشبورد و یا در برخی موارد نادر روی درب باک خودرو چسبانیده شده است.