فهرست شاخص سرعت اتومبیل

فهرست شاخص سرعت اتومبیل

فهرست شاخص سرعت اتومبیل بر اساس نوع  تایر

این  جدول نشانگر حداکثر سرعت هنگام رانندگی در جاده هموار و آسفالت پس از نصب تایر است.

 

فهرست شاخص حداکثر سرعت (Km/h)
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300